BODRUM BELEDİYESİ YAT LİMANI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

BODRUM BELEDİYESİ YAT LİMANI

İŞLETME YÖNETMELİĞİ

BÖLÜM I

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1: Bu Yönetmelik, yönetmeliğe konu Yat Limanında bulunan teknelere hizmet vermek üzere, Muğla İli, Bodrum İlçesi merkezde kurulmuş bulunan, Bodrum Belediyesi Yat Limanı işletmecisi, personeli ile tekne sahibi, mürettebatı, tekne müşterisinin ve yönetmelikte bahsi geçen tüm kişi ve  kuruluşların uyacakları yönetim ilkeleri ve kuralları düzenler.

MADDE 2: Bu yönetmelik, TEKNE’lere, TEKNE SAHİPLERİ’ne ve TEKNE MÜRETTEBATI’na temiz, güvenli ve huzurlu bir ortamda hizmet verebilmek amacıyla kurulmuş olan Bodrum Belediyesi Yat Limanı yönetim ilkelerini düzenler. Bu yönetmelik Bodrum Belediyesi Yat Limanı’ndan yararlanacak olan tüm gerçek ve tüzel kişiler ile deniz ve kara araçlarına uygulanacaktır.

BÖLÜM II

YASAL DAYANAK

MADDE 3: İşbu yönetmelik, 18.12.1997 tarih ve 1997/234 sayılı Bodrum Belediyesi Meclis Kararı ve 05/09/2008 tarih 2008/87 sayılı Bodrum Belediyesi Meclis kararı gereğince yürürlükte olan Bodrum Liman Yönetmeliği, 14/4/1341 tarihli ve 618  sayılı Limanlar  Kanununun 2 nci maddesine,  491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine ve 24.07.2009 tarihli 27298 sayılı resmi gazetede yayınlanan Deniz Turizmi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır

BÖLÜM III

TANIMLAR

MADDE 4: Bodrum Belediyesi Yat Limanı işletme yönetmeliğinde yer alan;

a. “YAT LİMANI” , “TESİS” terimler, Bodrum Belediyesi Yat Limanı İşletme Müdürlüğü’nün tasarrufu ve kontrolü altındaki tüm kara ve deniz alanını,

b. “ŞİRKET” Yönetmeliğe konu Yat Limanının tahsis ve işletme hakkı sahibi olan, BODRUM BELEDİYESİ TURİZM İNŞAAT GIDA ENERJİ SANAYİ Ve TİCARET A.Ş’ni ,

c. “LİMAN”  BODRUM BELEDİYESİ YAT LİMANI’ na bağlı iskele rıhtım ve diğer bağlama noktalarını,

d. “LİMAN İŞLETME MÜDÜRÜ” Şirket Yönetim Kurulu tarafından tayin edilmiş, bu yönetmeliğin uygulanması ile ilgili yetkili ve sorumlu şahsı,

e. “LİMAN/İSKELE GÜVENLİK SAHASI” Teknelerin bağlandığı ve kamuya açık alandan bir güvenlik çiti ve / veya parmaklık, peyzajla ayrılmış, tekne yanaşma yerlerini, yüzer iskeleler, rıhtımlar, tekne, tekne sahibi, mürettebat, tekne müşterisine ayrılmış sahayı,

f. “TEKNE SAHİBİ”, İşletme ile yapılan sözleşmeleri bütün ayrıntıları ile bilerek Tekne’nin Ölçü (Tonilato) Belgesinde “Donatan” sıfatıyla kayıtlı tüzel ya da gerçek kişileri ya da Donatan’ın Tekne’yi işletmesi için yetkili kıldığı kaptanı veya teknenin yönetimini o sırada elinde tutan kiracı, acente veya vekaleti bulunan başka bir şahsı ifade eder.

g. “TEKNE MÜRETTEBATI”, Teknede bulunması tekne donatanı tarafından yetkilendirilmiş ve Teknede bir hizmet ifa eden –dışarıdan yata geçici hizmet verenler hariç- personeli, ifade eder.

f ve g bentlerinde geçen yetkili kıldığı /yetkilendirdiği ifadelerinden anlaşılan ; teknenin belgelerini elinde bulunduran şahsın Bodrum Belediyesi Yat Limanı ile tekne sahibi adına sözleşme imzalamaya yat limanı yönetiminin yazılı ve sözlü tebligatlarını tebellüğ etmeye , gerekli ödemeleri yapmaya yetkisi olması için yeterli olduğudur. Bunun için tekne sahibinin yukarıda bahsi geçen kişileri yetkilendirdiği hususlara ilişkin yat limanı yönetimine yazılı bilgi vermesi zorunludur.

h. “TEKNE MÜŞTERİSİ”, Teknenin ticari hizmetlerinden ve / veya kendisinden kısmen ve / veya tamamen faydalanmak amacıyla Tekne Sahibi tarafından Bodrum Belediyesi Yat Limanı’na getirilen/gönderilen kişileri ifade eder.

i. “TEKNE MİSAFİRİ” , Tekneden ticari bir amaç olmaksızın  faydalanmak amacıyla TEKNE SAHİBİ tarafından Bodrum Belediyesi Yat Limanı’na getirilen ve ya gönderilen kişileri ifade eder.

j. “ARAÇ” Tekne misafirlerine veya müşterilerine ve tekne sahibine veya tekne mürettebatına veya teknede iş yapacak olan kişilere ait her türlü kara aracını, ikmal aracını, vinç gibi iş makinelerini ifade eder.

k. “TEKNİSYEN” Tekne sahibinin teknesinde tamir – bakım işi yapmak üzere Bodrum  Belediyesi Yat Limanına yazılı ve/veya sözlü bildirimde bulunarak gönderdiği /getirdiği usta , servis elemanı vb kişileri ifade eder.

l. “TEKNE” , gezi, günlük tur, balıkçı, feribot, dalgıç ve spor amacıyla yararlanılan, yük gemisi niteliğinde olmayan ölçü (tonilato) belgelerinde “Ticari Yat”, “Özel Yat”, “Feribot” “Yolcu Gemisi”, “Hafif Hızlı Yolcu Gemisi” veya “Tenezzüh Gemisi” olarak belirtilen ve bayrağını taşıdığı ülkenin yetkili kuruluşuna yasaya uygun şekilde kayıtlı ve tescil edilmiş, denizde yönlendirilebilen deniz araçlarını,

m. “SÖZLEŞME” , Tekne sahibi ile Şirket arasında BODRUM/ HALİKARNAS/GÜMBET’de bağlama yeri hizmetleri ve diğer hizmet talebine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeleri veya Ticari ünite / teknik ünite işletmecileri ile ticari ünite / teknik ünite işletilmesi amacı ile İşletme arasında düzenlenen akitleri,

n. “BAĞLAMA YERİ”; Bodrum Belediyesi Yat Limanınca işletilen alanların içerisinde teknenin boyutlarına uygun bir adet iskele bağlanma yerini,

o. “TEKNE BOYU”, Tam Boy (LOA) olarak teknenin güvertesi üzerinde, baş-kıç istikametindeki merkez hattı üzerinde, kıçta, varsa matafora hariç, en arka noktasından, başta, varsa baston hariç, en ön noktaları arasındaki yatay mesafe uzunluğunu,

p. “TEKNE GENİŞLİĞİ” , (B.max) olarak baş-kıç merkez hattına, ufki yönde dik olarak TEKNE’ nin en geniş mesafesini,

q. “BAKANLIK “, T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını veya Kültür ve Turizm Bakanlığını ifade eder.

BÖLÜM IV

LİMAN VE İSKELELERDEN YARARLANMA

MADDE 5: Bodrum Belediyesi Yat Limanı yönetimince belirlenmiş güvenlik sahası dışında bulunan tüm alanlar ziyaretçilere açıktır.

MADDE 6: Yönetmelikte belirtilen tekne tanımı dışında kalan teknelerin, Bodrum Belediyesi Yat Limanı yerine bağlanmasına, limana girişine izin verilmesi  Liman İşletme Müdürlüğü tasarrufundadır.

MADDE 7: Bodrum Yat Limanına teknesini bağlayacak ve/veya diğer hizmetlerden yararlanacak olan tekne sahibi , yat limanı ile en geç limana giriş yaptığı gün bağlama sözleşmesi imzalamak ve teknenin geçerli tonilato , denize elverişlilik, sigorta poliçesi , ticari teknelerde işletme belgesi , sözleşme imzalamaya yetkili olduğunu gösterir ve yat limanı yönetiminin lüzum görmesi halinde isteyeceği diğer tüm belge ve bilgileri yat limanına ibraz etmekle  yükümlüdür. Aynı şekilde tekne sahibi tekneyi; kendisi, tekne mürettebatı , tekne müşterileri ve misafirlerini kapsayan şekilde geçerli ve yeterli üçüncü şahıs mali mes'uliyet sigortasını yaptırmış olmak ve bunu yat limanı yönetimine  ibrazla yükümlüdür. Bağlama sözleşmesi süresi içinde sona erecek olan sigorta poliçelerini tekne sahibi yenilemekle yükümlüdür. Aksi halde yat limanı yönetimi bağlama sözleşmesini tek taraflı fesih ve tekneyi yat limanı dışına çıkarma hakkına sahiptir.

MADDE 8: Bodrum Belediyesi Yat Limanından yararlanacak teknelerin denize elverişlilik belgelerinin bulunması, tam donanımlı ve kendi olanakları ile seyredebilecek durumda olması zorunludur. Doğal çevreyi kirletici unsurlardan arındırılmış olması ve/veya çevreyi koruyucu ekipmanlarla teçhiz edilmiş olması gerekir. Tekne kaptanı ve mürettebatının geçerli ve yeterli ehliyeti haiz olmasından tekne sahibi sorumludur. Bu madde kapsamına uymayan teknelerin yat limanı sahasına giriş izni verilip verilmemesi  yat limanı yönetiminin tasarrufundadır.

MADDE 9: Tekne sahibi, bu yönetmelikte belirtilsin veya belirtilmesin Bodrum Belediyesi Yat Limanı yönetiminin ve yukarıda 4. Maddede tanımı yapılan şirketin liman işletme müdürünün uygun gördüğü zamanlarda koyacağı ve / veya tadil edeceği genel ve özel koşullara aynen uymayı peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

BÖLÜM V

BAĞLAMA REZERVASYONLARI, İPTAL SÜRELERİ VE ŞARTLARI

MADDE 10: Tekne sahibi ; rezervasyon talebini

1 Mayıs-31 Ekim dönemi ise 30(otuz) gün önceden

Aylık ise 21(yirmibir) gün önceden

Haftalık ise 21(yirmibir) gün önceden

Günlük ise 1(bir) gün önceden

Yat limanı yönetimine faks ,mail veya yazılı olarak iletecektir. Ancak günlük bağlama için ayrıca VHF telsizle rezervasyon talebini iletecektir.

Yat limanı yönetimi sezonluk, aylık ve haftalık rezervasyon talebine en geç 5(beş) gün içinde olumlu veya olumsuz bir cevap vermekle yükümlüdür. Olumlu cevap verilmesi halinde Yat Limanı yönetimi tarafından tekne sahibine verilen fiyat teklifinin geçerlilik süresi 1 haftadır. Bu süre içinde bağlama sözleşmesinin imzalanmaması ve ödemenin yapılmaması halinde; fiyatlarda bu arada değişiklik olması durumunda tekneye yeni fiyatlar uygulanır.

MADDE 11: Tekne sahibi tarafından yapılan rezervasyon talebi rezervasyon konusuyla ilgili avansın ilgili şirket kayıtlarına ulaşması koşulu ile kabul edilebilir. Avans bedeli, tekne sahibince bildirilen tekne ölçülerine göre hesap edilen bağlama bedelinin % 30’u kadardır.

MADDE 12: Rezervasyon avansını ödeyen tekne, bilgilendirilen tarihte gelmezse; kural olarak avans tekne sahibine iade edilmez ve başka tekneye veya hesaplara aktarılamaz. Avansın tekne sahibine iade edilmesi veya Rezervasyonun  başka bir tekneye devredilmesi veya avansın, tekne sahibinin varsa başkaca cari hesabından düşülmesi yat limanı yönetiminin uygun bulması halinde mümkündür.

MADDE 13: Tekne sahibi rezervasyon tarihini değiştirmek isterse, bunu rezervasyon başlama tarihinden en az 15(onbeş) gün öncesinde yat limanı yönetimine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu halde,  yat limanı yönetiminin tarih değişikliğini kabul etmeme hakkı saklıdır.

BÖLÜM VI

BAĞLAMA VE HİZMET SÖZLEŞMELERİ İLE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 14: Tekne sahipleri, Liman işletmesinin veya bağlı birimleri tarafından tekneye veya kendisine sağlanan tüm hizmetlerin şirket yönetiminin belirlemiş olduğu ücretler üzerinden hesaplanacak bedelini peşin olarak öderler.

MADDE 15: Bağlama ve hizmet sözleşmeleri adı altında düzenlenecek sözleşmeler, hiçbir şekilde kiralama sözleşmesi niteliğinde değildir. Sözleşmeler, Liman İşletme Müdürü ile tekne sahibi tarafından müştereken imzalanmış ve üzerinde belirtilen sınırlı süre için geçerli olup hiçbir şekilde devir edilmesi mümkün bulunmayan niteliktedir.

MADDE 16: Bağlama ücretinin ödenmemesi halinde, Liman işletmesi, ücret ödemesinin yapılmadığı hizmeti vermek zorunda değildir. Hizmet verilmemesi nedeni ile tekne ve dolayısıyla tekne sahibinin zarara uğraması söz konusu olur ise, bundan Liman işletmesi hiçbir suretle sorumlu tutulamaz.

MADDE 17: Bodrum Belediyesi Yat Limanı işletmesinin sağladığı hizmetlere ait ücretler Liman fiyat listesinde belirtilmiştir. Liman hizmetlerine ilişkin ücretler, Liman işletmesinin işletme gereklerine göre tek taraflı olarak her zaman yeniden belirlenebilir. Bu durumda, yeniden belirlenen ve ilan edilen / bildirilen palamar ücretleri yeni değerler üzerinden yapılacak sözleşme ile geçerli olur.

MADDE 18: Teknenin tam boyu ve genişliğinin belirlenmesinde, öncelikle Bağlama Kütüğü ruhsatnamesinde ki değerler dikkate alınır. Bu bilgilerin tam olarak belirtilmediği veya belgede belirtilen değerler ile gerçek değer arasındaki fark olduğu gözlenirse/tespit edilir ise, Bodrum Belediyesi Yat Limanı işletmesi tarafından ölçüm yapılmak suretiyle, bağlama sözleşmesi ücretleri ile fiyat tarifesinde yer alan hizmetlerin ödemesinde, Bodrum Belediyesi Yat Limanı işletmesi tarafından yapılan ölçü ve ölçü tespit tutanağına konu ölçüm değerleri dikkate alınarak ücret hesaplaması yapılır. Tekne sahibi yat limanı yönetiminin görevlendirdiği personelin tekne üzerinde ölçüm yapmasına engel olamaz.

MADDE 19: Bağlama ücretleri; Teknenin Tam boyu (LOA), Genişliği (B.Max) ve ilgili sözleşmenin imzaladığı gün geçerli olan birim fiyatlar ve koşullar ile yönetmeliğin 19. Maddesi hükmü esas alınarak hesaplanır. Ücret net olup; doğacak KDV; damga vergisi gibi her türlü vergi tekne sahibine aittir.  Bu hesaplama sonucunda belirlenen ücret peşin olarak tahsil edilir. Gecikmiş ödemelere uygulanacak faiz oranı şirket yönetimi tarafından belirlenir. Yapılacak kısmi ödemeleri kabul edip etmemek; kısmi ödemenin kabulü halinde öncelikle fer’i alacaklardan mahsup edip etmemek tek başına Liman işletmesinin tasarrufundadır. Tekne sahibinin zamanında yapmadığı ödemeler nedeniyle (teknenin  veya aksamlarının depolaması, kalışı vb.) oluşacak ve Liman ilan tahtasında  ve/veya şirketin WEB sayfasında yayınlanacak fiyat farkı veya değişikliklerinin, tekne  sahibine ayrıca bildirilmesi zorunluluğu yoktur. Yeni belirlenen fiyat tarifesinin ilan tahtasına asılmış olması ve /veya şirketin WEB sayfasında ilan edilmiş olması tekne sahibine tebliğ yerine geçer. Bu durumda fiili ödemenin yapılacağı tarihte yürürlükte olan fiyatlar geçerlidir.

Bağlama ücretinin peşin ödenmesi gerekirken ödenmemesi durumunda; yat limanı yönetimi geçmiş günler faizi ile birlikte cezai şart olarak sözleşme süresinin sonuna kadar olan tüm ücreti talep etme hakkına sahip olduğu gibi, tekne sahibine karşı üstlendiği hizmetleri vermekten kaçınarak tekneyi,  masrafları tekne sahibinden tahsil edilmek üzere yat limanı dışına çıkarma;  hizmetleri vermekten imtina etme hakkına da sahiptir. Tekne sahibi, böyle bir durumda yat limanı yönetiminden her hangi bir zarar ve ziyan talebinde bulunamaz ve  ödemezlik itirazını ileri süremez.

MADDE 20: Bağlama Süresi, tekneler için “minimum günlük kullanım süresi 24 saattir”  esasına ve geceleme sayısına göre belirlenir. Kısa süreli indi/bindi yerleri için süre ”3 saattir” esası uygulanır.

MADDE 21: Bağlama Sözleşmesi, süresinin bitiminde herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın derhal sona erecektir. Tekne sahibinin süresi sonunda kendiliğinden  limanı terk etmemesi durumunda, her gün için o günkü bağlama ücretinin günlük değerini % 15 fazlası ile ödemekle yükümlüdür.

MADDE 22: Bodrum Belediyesi Yat Limanı İşletmesinin verdiği ve vereceği tüm hizmetlere ilişkin ücretler, birim fiyatı döviz olarak belirlenmiş olsa  da, ödemeler;  ( döviz cinsi alacaklarda fiili ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankasının  döviz alış kuru üzerinden hesaplanarak ) TL cinsinden yapılır.

BÖLÜM VII

YAT BAĞLAMA ve HİZMET SÖZLEŞMELERİNİN İPTALİ

MADDE 23: Deniz veya kara yoluyla Bodrum Belediyesi Yat Limanı ‘na giriş; Liman işletmesi ile ilgili gerek bu yönetmelikteki gerekse düzenlenecek sözleşmedeki kurallarının ve Bodrum Belediyesi Yat Limanı işletmesinin alacağı önlemlerin tamamının kabulü ve uyulması yükümlülüğünü gerektirir. Tekne Sahibinin, tekne mürettebatının ve tekne müşteri ve misafirlerinin liman kurallarına, yönetmelik hükümlerine ve sözleşme hükümlerine   aykırı davranış ve uygulamaları, akde muhalefet teşkil eder ve bu durumda liman işletmesi, Bağlama ve Hizmet Sözleşmesini tek taraflı irade beyanı ile ve derhal feshedebilir. Fesih iradesinin faks ve ya mail yolu ile iletilmesi yeterlidir. Bu durumda tekne sahibince ödenen bedeller iade edilmez ve yat limanının tekne sahibinden ve eylemi gerçekleştiren kişilerden tazminat talep hakkı saklıdır. Tekne sahibinin;  kendi davranışları ve sözleşmeyi ihlali nedeni ile sözleşmenin  fesih halinde; yat limanı yönetiminden herhangi bir tazminat ve hiç bir şekilde bir zarar ziyan ve hak talebi olamaz.

MADDE 24: Bağlama sözleşmesinin süresinin dolması nedeni ile sona ermesi veya yat limanı yönetimi tarafından haklı nedenle derhal feshi halinde , tekne sahibi aynı gün yat limanını terk etmek zorundadır. Aksi halde; Sözleşme süresi sonuna kadar ödenmiş /ödenmesi gereken  ücretler de yat limanında kalacağı gibi,  tekne sahibi yat limanına bağlama fiyat tarifesi üzerinden belirtilen ücreti her gün için % 15 fazlası ile ödemekle yükümlüdür. Tekne sahibi; mahsup,  ücret iadesi talebinde bulunamaz.  Ödemezlik itirazı ileri süremez.

 

MADDE 25:  Bodrum Belediyesi Yat Limanı işletmesi ile geçerli bir bağlama sözleşmesi bulunan Tekne Sahibinin değişmesi durumunda, teknenin eski sahibi Bodrum Belediyesi  Yat  Limanı Yönetimine yazılı olarak bilgi vermek zorundadır. Ancak teknenin eski sahibi tarafından yat limanı yönetimine bu konuda bilgi verilmemesi halinde, teknenin yat limanında bulunduğu süre boyunca gerek bağlama sözleşmesinden doğan yükümlülüklerden, gerekse de teknenin ve yeni sahibinin vereceği zararlardan teknenin eski sahibi de kayıtsız ve şartsız sorumlu olacaktır. Liman işletmesi, sözleşmenin geriye kalan süresi için, yeni tekne sahibinin talep etmesi halinde, kalan süre için yeni tekne sahibi ile sözleşme yapacaktır. Sözleşme süresi sonundaki yeni dönem için ise, Liman işletmesi yeni sözleşme yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

                       

                            Bodrum Belediyesi Yat Limanı işletmesi ile geçerli bir bağlama sözleşmesi bulunan Teknenin  kısa/uzun süreli olarak kiraya verilmesi durumunda tekne sahibinin yat limanı yönetimine karşı olan her türlü sorumluluğu  devam eder. Teknesini kiraya veren tekne sahibi bu durumu en geç 2 gün içinde yat limanı yönetimine bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda yat limanı işletmesinin gerekli  görmesi halinde sözleşmeyi tek taraflı feshetme ve 24. Maddedeki hakları saklıdır.

 

MADDE 26 : Bodrum Belediyesi Yat Limanın’da bulunan bir teknenin Tekne Sahibinin değişmesi halinde; Liman İşletmesi, yeni teknenin sahibi ile sözleşme yapmayı uygun bulduğu takdirde, Liman İşletmesi ile yeni tekne sahibi arasında derhal yeni bir bağlama sözleşmesi yapılır. Bodrum Belediyesi Yat Limanı İşletmesinin uyarısına rağmen yeni tekne sahibinin Liman’la sözleşme yapmaması halinde; yeni sözleşme yapılıncaya ya da bu tekne liman alanından çıkartılıncaya kadar, eski tekne sahibi ve yeni tekne sahibi müştereken, teknenin eski sahibi ile yapılan sözleşmeden doğan borçlardan teknenin devir edildiği tarihdeki cari hizmet fiyatları ile Liman İşletmesine karşı sorumlu olur.

 

MADDE 27:  Tekne sahibi, bağlama süresinden evvel sözleşmeyi sonlandırmak isterse, kaldığı gün ücretleri ile sözleşme süresi sonuna kadar olan ücretlerinin tamamı yat limanı işletmesinde kalacak olup bunların iadesini talep etmeyecektir.

 

MADDE 28:  Bodrum Belediyesi Yat Limanı İşletmesi, teknenin emniyeti için Limanı kullanan diğer kimselerin ve teknelerinin güvenliği için, gerekli gördüğü takdirde, tekne sahibine haber vermeden ve onay almasına gerek olmadan teknenin yerini değiştirmek, hareket ettirmek, kaldırmak ve kurtarmak gibi burada sayılmayan benzeri ve zorunlu faaliyetlerde bulunmak ve  bu amaçla sınırlı olarak özel ve acil durumlarda tekneye girmek hakkına sahiptir. Bu hizmetlerin tekne sahibinin talebi veya zorunluluk nedeni ile verilmesi tekne sahibinin bu hizmetler için ayrıca ücret ödemesini gerektirir.

 

BÖLÜM VIII

                         TEKNE BAĞLAMA YERİ TAHSİSİ

 

MADDE 29:  Sözleşmesi bulunan tekneler, Liman işletmesi tarafından kendilerine tahsis edilmiş yerlere yanaştırılıp, bağlanabilirler.

                        Tekne sahibi kendisine gösterilen yere teknesini bağlamakla yükümlüdür. Başka bir yere teknesini bağlarsa; yat limanı yönetimi bağlama sözleşmesini haklı nedenle derhal feshetme ve tekneyi masrafları daha sonra tekne sahibinden tahsil edilmek üzere tekneyi yat limanından çıkartma hakkına sahiptir. Bu durumda tekne sahibi , sözleşmenin kalan süresine denk gelen ücretin yat limanı işletmesinde kalacağını  ve sözleşmede belirtilen toplam ücretin % 25 oranında cezai şart ödemeyi kabul eder.

                  

 

MADDE 30:  Bodrum Belediyesi Yat Limanı İşletmesi, Sözleşmesi olan tekne sahibine, Bodrum Belediyesi Yat Limanı’ nın deniz alanı içinde teknesinin ölçülerine uygun bağlayabileceği belli bir yeri değil, teknenin bağlanmasına uygun herhangi bir yeri ayırmakla yükümlüdür. Bu yer; tekne Bodrum Belediyesi Yat Limanın da bulduğu süreler için, tekne sahibi tarafından kullanılabilir. Bodrum Belediyesi Yat Limanı yönetimi, teknenin bağlama yerini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.

 

MADDE 31:  Tekne Sahibi, kendisine geçici verilen bağlama yerini başkasına tahsis edemez, devir edemez, kiralayamaz ve kullandıramaz. Tekne satıldığı veya devredildiği takdirde; bağlama yeri sözleşmesi tekneyle birlikte devir edilemez. Aksine davranış sözleşmesinin feshi ve geçersiz kılınması için haklı ve yeterli sebep sayılır. Bu durumda, sözleşmenin kalan süresine denk gelen ücret, cezai şart olarak yat limanı işletmesinde kalacak  ve  sözleşmede belirtilen toplam ücretin % 25 ‘i  daha tekne sahibi tarafından  cezai şart olarak ödenecektir.

 

MADDE 32:  Teknenin sahibinin veya kaptanının, teknenin belirli süre limanda bulunmayacağını bildirmesi halinde, Liman İşletme Müdürü, teknenin geçici işgal ettiği bağlama yerini diğer teknelere belirli süre veya süreler için tahsis edebilir. Tekne sahibi, yat limanına dönüşünü, yat limanı işletmesine kendisine uygun bir bağlama yeri hazırlanabilmesi için en az 24 saat öncesinden yazılı veya sözlü olarak bildirmekle yükümlüdür.

 

BÖLÜM IX

YAT LİMANINA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR İLE YAT LİMANINDA UYULACAK KURALLAR

 

MADDE 33:  Tekneler, Bodrum Belediyesi Yat Limanına ait rıhtıma/ iskeleye giriş veya çıkış yapmadan ve içinde yer değiştirmeden önce Liman işletmesine bilgi verir ve izin alır.

 

MADDE 34:  Bodrum Belediyesi Yat Limanı içinde hız sınırı deniz araçları için 3 deniz mili, kara araçları için saatte maksimum 10 km’dir. Kara alanında hıza uymayan araç sahiplerinin Bodrum Belediyesi Yat Limanı’ na girişleri yasaklanır varsa araç giriş kartları iptal edilir.

 

MADDE 35:  Bodrum Belediyesi Yat Limanı sınırlarına giren kara taşıtlarının bu alan içine park etmesi, gürültülü çalışan kara aracıyla Liman sahasında ve etrafında hareket etmesi yasaktır.

 

MADDE 36:  Bodrum Belediyesi Yat Limanı sahası içinde tekne sahiplerinin ve mürettebatın her türlü ateş yakması, her ne yöntemle olursa olsun mangal yakması, teknelerde patlayıcı madde bulundurması, çıplak ışık kaynağı kullanılması yasaktır.

 

MADDE 37:  Bodrum Belediyesi Yat Limanı içersinde çevreyi kirletici ve çevreye rahatsızlık verici nitelikte onarım, tadilat ve bakım yapılması ve malzeme bulundurulması yasaktır.

 

MADDE 38:  Bodrum Belediyesi Yat Limanı sınırları içinde sintine ve pis su tankı boşaltılması, çöp ve diğer atık maddelerin Bodrum Belediyesi Yat Limanı işletmesince tahsis edilmiş yerlerin dışında bırakılması yasaktır. Bodrum Belediyesi liman işletmesi, aksine bir davranışla karşılaşması halinde; temizleme ücreti olarak kullanacağı malzeme, işçilik ücreti ve ekipman masraflarını Tekne sahibinden tahsil eder ve ayrıca konuyu ilgili resmi makamlara bildirir. Bodrum Belediyesi Yat Limanı işletmesinin gerekli görmesi halinde, kirliliği yaratan Teknenin Bağlama Sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilir ve fesih tarihinden geriye kalan sözleşme sürenin bakiye bedeli tekne sahibine ödenmez ve tekne sahibi  sözleşmede belirtilen toplam ücretin % 25 oranındaki belli daha  cezai şart olarak öder. Tekne sahibi ödemezlik itirazında bulunamaz.

 

MADDE 39:  Bodrum Belediyesi Yat Limanı sahasında bulunan su, elektrik gibi temel hizmetlerin yanında telefon, fax , internet bağlantısı , data hattı ,TV bağlantısı gibi ek  hizmetler için gerekli noktalarından tekneye uzanan kablo, hortum gibi hatların tedariki Tekne sahibi tarafından yapılır. Bu hizmetlerin verilip/ verilmemesi /süresi /ücretli olup olmayacağı / ücretleri yat limanı yönetimi tarafından belirlenir. Bu tür hizmetlerin bir dönem ücretsiz olması yat limanı yönetimi tarafından sonrasında ücret alınmayacağı anlamına gelmez.

 

MADDE 40:  Tekne üzeri ve etrafında muhafaza edilecek her türlü ekipman ve malzemenin, her türlü hava ve deniz koşuluna karşı muhafaza edilmesi, tamamen Tekne sahibinin sorumluluğu altındadır.

 

MADDE 41:  Teknenin yağmur ve diğer nedenlerle içine su almasına karşı gerekli su tahliye sisteminin temini gibi gerekli ve yeterli her türlü önlem Tekne sahibi tarafından alınır.

 

MADDE 42:  Bodrum Belediyesi Yat Limanı işletmesi dahilinde, Bodrum Belediyesi Yat Limanı işletmesi tarafından gösterilen yerler dışında ve özellikle yüzer iskelelerde, fingerlerde, rıhtımlarda, otoparklarda özel eşya, bot, filika, tekne aksesuarı, bisiklet, jet-ski ,sal, platform, çadır, treylar, karavan vb. teçhizat bulundurmak ve benzeri ekipman muhafaza etmek ve depolamak yasaktır.

                   Flika, servis botu, jet-ski gibi ekipmanlar tekne üzerinde ya da mataforasına asılı olarak muhafaza edilmelidir. Ya da bunlar için ayrı bağlama sözleşmesi yapılacaktır.  Yat limanı yönetimi, flika, malzeme gibi tekneye ait olan bu malzemelerin yasak yerlerde durması halinde tekne sahibine bilgi vermeden kendi uygun göreceği bir yere nakletmek ve kapladığı alan bakımından, flika, bot, jet –ski, sal için bağlama sözleşmesinde belirtilen ücretler üzerinden işgaliye ücreti almak diğer malzemeler için de kapladıkları alana göre kara park tarifesi üzerinden hesaplanacak ücretleri ve ayrıca nakliye için yapılan hizmetlerin bedelini almak hakkına haiz olup tekne sahibi bunları ödemekle yükümlüdür.

 

MADDE 43:  Bodrum Belediyesi Yat Limanı deniz alanı içinde yüzmek, dalmak, balık avlamak, avlanma yapmak, su kayağı, windsorf kullanmak tehlikeli ve yasaktır.

 

MADDE 44:  Rıhtım, yüzer iskele, finger vb. diğer açık alanlarda çamaşır, bulaşık, kara taşıtı vb.  eşya yıkamak yasaktır. Yelken, branda, şişme bot yıkamak ve kurutmak Bodrum Belediyesi Yat Limanı işletmesi tarafından izin verilen yerlerde yapılır.

 

MADDE 45:  Bodrum Belediyesi Yat Limanı sahasında bulunan teknelerden etrafı rahatsız edebilecek şekilde konuşma, müzik yayını yapma, enstrüman çalma, gürültü çıkarma, motor çalıştırma vb. şekillerde ses, ışık ve gürültü kirliliği oluşturulması ve çevreyi rahatsız edici davranışlarda bulunulması yasaktır.

 

MADDE 46:  Teknede haşere vb. zararlı varlıkların bulunması, tekneden çevreye gayri sıhhi koku vb. etkilerin yayılması gibi Bodrum Belediyesi Yat Limanı içinde kabul edilemeyecek durumlara karşı her türlü önlem tekne sahibi tarafından alınır. Gerekli görüldüğü hallerde, belirlenen olumsuzluğu gidermek üzere her türlü masrafı tekne sahibine ait olmak ve tekne sahibinden tahsil edilmek üzere, Bodrum Belediyesi Yat Limanı yönetimi tarafından uygun önlemler alınır ve yaptırımlar uygulanır.

 

MADDE 47:  Teknenin topraklaması Tekne sahibine aittir. Elektrik voltaj düşüklüğü, voltajdaki dalgalanmalar, elektrik kesintisi vb. hallerden ve bu nedenle oluşacak zararlardan Bodrum Belediyesi Yat Limanı yönetimi sorumlu değildir.

 

MADDE 48:  Teknede evcil hayvan bulundurulması halinde tüm evcil hayvanlar, tasma, kafes gibi hayvanların kontrol dışı hareketlerini engelleyici önlemler alınmış olarak sahipleri tarafından Bodrum Belediyesi Yat Limanı içinde gezdirilebilir. Bu hayvanların sebep olduğu kirliliğin temizlenmesinden ve neden olacakları her türlü zarar-ziyandan Tekne Sahibi sorumludur.

                        Tekne sahibi, mürettebatı, tekne misafir ve müşterileri yat limanı içinde bulunabilecek sahipsiz hayvanlarla ilgili 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine uymak zorundadırlar.

 

MADDE 49:  Tekne Sahibi, yangın çıkmaması için gerekli tüm önlemler almak, teknesinde olası bir yangın durumunda derhal kullanılabilecek uygun Standard ve özelliklere sahip yeterli büyüklükte ve miktarda yangın söndürme cihazı bulundurmak zorundadır.

 

MADDE 50:  Tekne Sahibi, kendisinin ve tekne mürettebatının, Bodrum Belediyesi Yat Limanında meydana gelebilecek yangın, fırtına vb. acil durumlarda, Bodrum Belediyesi Yat Limanı işletmesinin talimatlarına göre hareket edeceğini ve kendisinden istenilen her çeşit yardımı yapmayı önlemi almayı, kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 51:  Tüm Tekneler, Bodrum Belediyesi Yat Limanı deniz sahası içinde motor gücüyle hareket ettirilecektir. Arıza ve güvenlik nedenleri haricinde hiçbir durumda yelken kullanılmayacaktır.

 

MADDE 52:  Bütün tekneler, sadece bağlama amacı için tahsis edilen babalara, anelelere ve gereçlere Şirket’in uygun bulduğu tarzda bağlanacaktır. Taraflar aksine anlaşmadıkları takdirde, gerekli halatlar ve usturmaçalar, Tekne Sahibi tarafından sağlanacaktır. Tekne sahibi bu halatların, usturmaçaların yeterli sayı ve evsafta olmasından, gerektiğinde değiştirilmelerinden, bakımlarından ve kullanımlarından sorumludur. Tekne sahibi kendi halat ve malzemelerinin kullanılmasından, tekne etrafındaki usturmaçaların her hangi bir nedenle iş görmez hale gelmesinden  kaynaklı zararları tazminle mükelleftir.

 

MADDE 53:  Bodrum Belediyesi Ana Limanı içerisinde alargada demirlemek kesinlikle yasaktır. Başka yata palamar bağlamak tehlikeli ve yasaktır. Özel ve fevkalade durumlar halinde, Bodrum Belediyesi Yat Limanı işletmesinin izniyle ve palamarların bağlanacağı yat sahibi ya da kaptanının izin ve muvafakati ile başka bir yata palamar bağlamak mümkündür. Yat sahipleri, kaptanları ve görevlileri, başka yatın hareketini kolaylaştırmak için gerektiğinde palamarlarını çözmeyi reddedemezler. İkinci sıraya yanaşılmaz.

 

MADDE 54:  Şirket tarafından karada belirli yer gösterilmedikçe dingiler, sandallar ve botlar kullanılmadıkları sürelerde Tekne’nin üstünde tutulacaklardır. Bu çeşit ekipmanların  yolları, rıhtım ve Bodrum Belediyesi Yat Limanı’ndaki geçitleri tıkaması tehlikeli ve yasaktır.

 

MADDE 55:  Bodrum Belediyesi Yat Limanı içinde (Yatların içindeki normal ışıklandırma tesisatı ile yemek pişirmek amacı ile bulundurulan ocaklar dışında) çıplak ışık kaynakları kullanılamaz ve ateş yakılamaz. Bodrum Belediyesi Yat Limanın’ dan elektrik almak isteyen yatların tesisatlarının bu kullanıma uygun normlara göre olması, ısıtıcı ve benzeri cihazlar kullananların amper oranına göre kablo kullanmaları mecburidir. Bodrum Belediyesi Yat Limanın’daki elektrik tesisatına yalnızca Şirket’in uygun bulduğu özel elektrik kabloları bağlanacaktır. Tekne içindeki elektrikli aletlere bağlanan kabloların Tekne sahibi tarafından emniyeti ve profesyonel tarzda çekilmesi gerektiği, tekne sahipleri tarafından kabul ve taahhüt edilmiştir.

 

MADDE 56:  Pis su deposu bulunmayan yatlar, WC ve banyolarını Bodrum Belediyesi Yat Limanında kullanamazlar. Yatta bulaşık, çamaşır yıkanamaz, deterjanla tekne yıkanamaz. Liman içinde bulunan tekne güvertelerinde duş alınamaz.

 

MADDE 57:  Bodrum Belediyesi Yat Limanı içinde denize ve diğer tesisler üzerine (rıhtım, giriş vs.) her türlü çöp, atık yağ, septik tanklar vb. yanıcı maddeler dökülemez, bu alanların kirletilmesi halinde bunu yapan tekne sahibinden temizleme ücreti tahsil edilir. Yatlar, çöplerini özel plastik torbalara doldurarak Bodrum Belediyesi Yat Limanı yönetimi tarafından konulan çöp araçlarına ve çöp konteynırlarına, çöp torbalarının ağzını sıkıca kapadıktan sonra koku, sinek üremesini önleyecek şekilde atarlar.

 

MADDE 58:  Tekne sahibi kendisinin, misafirlerinin ve teknesini kullanan diğer kimselerin başkalarını rahatsız edecek hareketlerden kaçınmalarını temin etmek ve kandilsalar, tüm yelken, halat ve ipleri böyle bir rahatsızlığa yol açmayacak tarzda sağlamlaştırmak ile sorumludur.

 

MADDE 59:  Bodrum Belediyesi Yat Limanına sağlam ve emin şekilde kapatılmış, sızmaya karşı garantili kaplar içinde muhafaza altına alınmış olmadıkça tehlikeli, yanıcı, zehirli, zararlı maddeler, yakıtlar ve sıvılar sokulması tehlikeli ve yasaktır. Bu konudaki tüm yönetmeliklere, yerel yasa ve kurallara sıkı sıkıya riayet edilecektir. Yatta yanıcı veya patlayıcı madde bulunduğu takdirde, bunların cins ve miktarlarının derhal Bodrum Belediyesi Yat Limanı işletmesi Yönetimi’ne bildirilmesi mecburidir.

 

MADDE 60:  Bodrum Belediyesi Yat Limanın’daki tekneler, radyo-telefon ile yayın yapamaz.

 

MADDE 61:  Küçük çocuklar, Bodrum Belediyesi Yat Limanında velileri yanlarında olmadan bulunamaz. Küçük çocuklar velilerinin sorumluluğu altındadır. Sebep oldukları zararlardan velileri ve küçüklerin  yat limanınında bulunması ile ilintili tekne sahibi müştereken ve müteselsilen  sorumludur.

 

MADDE 62:  Şirketin, Tekne ve eşya ile ilgili tüm sorumluluğu, Tekne sahibine verilen Bodrum Belediyesi Yat Limanı tesislerini kullanma izninin hukuken nihayet bulması ile birlikte sona erer. Şirket, tekne sahibinin kendisi veya sorumlu olduğu kişilerin kusuru sonucu meydana gelen zarar ve ziyandan ve şirketin  onayı olmadan Bodrum Belediyesi Yat Limanı da bırakılan tekne veya eşyada meydana gelen zarar ve ziyan için sorumluluk kabul etmez. Tekne sahibi teknedeki eşyanın kaybından, çalınmasından ve hasara uğramasından tek başına sorumludur.

MADDE 63:  Tekne sahipleri ve mürettebatları, araçlarını şirketin talimatları doğrultusunda park edeceklerdir. Bütün araçlar, yaya yollarının, Bodrum Belediyesi Yat Limanındaki herhangi çalışma sahasının kullanılmasına engel olmayacak şekilde şirket tarafından belirlenecek alanlara park edilecektir.

                         

MADDE 64:  Bir tekne veya araç tarafından, Bodrum Belediyesi Yat Limanı içinde herhangi tekne ve araca zarar verilirse, zarara yol açan teknenin sahibi veya sorumluları, derhal Bodrum Belediyesi Yat Limanı işletmesini, durumdan haberdar edeceklerdir. Bu hallerde, meydana gelen hasar ve zararın tazmini doğrudan ve derhal giderilmek üzere, Tekne sahibine aittir.

 

MADDE 65:  Bodrum Belediyesi Yat Limanın’daki her türlü hizmetler ve tüm servisler için, tek ve yegane yetkili, Bodrum Belediyesi Yat Limanı İşletme Müdürlüğü’dür. Yat Sahiplerinin ve kaptanların diğer kuruluş veya kişilerle yapacakları bağlantılardan dolayı Bodrum Belediyesi Yat Limanı İşletme Müdürlüğünün hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

MADDE 66:  Tekne sahibi, Bodrum Belediyesi Yat Limanı tarafından verilen tüm servis ve hizmetler ile ilgili taleplerini, Bodrum Belediyesi Yat Limanı işletme Yönetimine bildirir. Tekne sahibi Bodrum Belediyesi Yat Limanı işletmesine ait personele Bodrum Belediyesi Yat Limanı Yönetiminin bilgisi dışında özel iş veremez.

 

MADDE 67: Gümrüksüz akaryakıt getiren nakliyecilerin yat limanı tarafından belirlenen limitler dahilinde geçerli 3. Şahıs mali mesuliyet sigortasına sahip olmaları zorunludur. Yat limanının gümrüksüz akaryakıt ikmaline izin vermesi halinde; nakliye araçlarının yat limanı yönetiminin belirlediği parkuru kullanmaları ve her türlü emniyet tedbirini almaları zorunludur. Tekne sahibi gümrüksüz akaryakıt ikmalinin yasal mevzuatına uygun olmasından ve doğabilecek her türlü zararlardan mesuldür. Gümrüksüz akaryakıt ikmaline ilişkin olarak yat limanı tarafından belirlenen ücret tekne sahibi tarafından yat limanına yakıt ikmalinden evvel ödenir.

 

MADDE 68: Yat limanı sınırları içine giren kara taşıtlarının otopark dışındaki yerlere bırakılması yasaktır. Aksi durumda yat limanı yönetimi aracı olduğu yerden kaldırmak hakkına sahip olup yapılacak olan masraflar araç maliki ile araç hangi tekne sahibi ile ilintili ise o tekne sahibinden müşterek ve müteselsilen tahsil edilecektir.

 

MADDE 69:  İskele ve rıhtım alanlarına araç girişine tekne sahbinin talebi üzerine yat limanı yönetimi tarafından sadece yük indirme ve bindirme için uygun görülmesi halinde izin verilebilir.

 

MADDE 70:  Tekne sahibi kendisinin teknede bulunmadığı zamanlarda ve/veya kendisi ile birlikte teknede bulunacak 3. Kişilerin kimlik ve iletişim bilgilerini yat limanına bildirmekle yükümlüdür. Bu şahıslar, yat limanında bulunduğu süreçte yat limanına , tekneye veya 3. kişilere vereceği zararlardan tekne sahibi de bu kişilerle birlikte müşterek ve müteselsilen sorumludur.

 

MADDE 71: Tekne sahibinin teknesinde bulunduğu süreçte teknede meydana gelecek tehlikeli durumlara yat limanınca iyi niyetli olarak müdahele edilecektir. Müdahele masrafları tekne sahibi tarafından ödenecektir. Ancak bu durumda tekne sahibi müdahele edilmediği ve/veya müdaheleye rağmen bir zarar meydana gelmişse bundan dolayı yat limanı yönetiminin sorumluluğu yoktur ve zarar gören, yat limanı yönetiminden bir zarar ziyan talebinde bulunamaz.

 

 

 

BÖLÜM X

BODRUM BELEDİYESİ YAT LİMANI LİMAN İŞLETME MÜDÜRÜNÜN LİMANDA GEREKLİ DÜZENİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN YETKİLERİ

 

MADDE 72 : Bodrum Belediyesi Limanı İşletme Müdürü, limanın düzenli temiz ve güvenlikli işletilmesi ve yönetilmesi ile hizmetlilerle hizmetler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla aşağıdaki yetkilere sahiptir:

 

a)     Teknelerin liman içerisine giriş, bağlama, konaklama ve liman çıkışlarını düzenlemek

 

b)    Teknenin yanaşacağı ve bağlanacağı yerleri seçmek, gerekli görüldüğü durumlarda ve olağanüstü hallerde, yatlara tahsis edilen yanaşma yerlerini değiştirmek ve yatları, kaptan veya sahipleri limanda bulunmadığı takdirde Bodrum Belediyesi Yat Limanında görevli personel eliyle gerekli ve uygun yerlere çektirmek,

 

c)     Bodrum Belediyesi Yat Limanının düzenini, sükununu bozan, kamu için tehlike yaratan ve yönetmelikte belirtilen hükümlere aykırı davranan yat sahip ve kaptanlarını uyarmak, uyarıya rağmen aynı veya benzeri davranışları sürdüren kişilere ceza tedbirlerini almak, Yat ve yat personeli dışındaki kişileri benzeri davranışları halinde liman alanı dışına çıkarmak, limana girişlerini yasaklamak, sokmamak her türlü hizmet ve faaliyetlerden yararlanmaktan men etmek yetkisine sahiptir.

 

d)     Kurallara uymayan tekne sahibinin yaptığı geçerli bağlama sözleşmelerini tek taraflı olarak fesh etmek, bu durumlarda teknenin Bodrum Belediyesi Yat Limanı dışına çıkarılması (Teknenin karaya alınması da dahil ) için gerekli bütün işlemleri, bedeli tekne sahibinden tahsil edilmek üzere yerine getirmek.

 

e)     Bodrum Belediyesi Yat Limanı içinde sükun ve güvenliğin sağlanması için gerekli önlemleri almak ve hizmetleri vermek; gerektiğinde kolluk kuvvetlerini göreve çağırmak,

 

f)      İzne tabi oldukları bu yönetmeliğin diğer maddelerinden belirtilmiş işlemler için yapılan istemleri incelemek ve uygun gördüğü durumlarda izin vermek,

 

g)     Bu yönetmenliğin öngördüğü görevleri yapmak ve tedbirleri almak,

 

h)     Bodrum Belediyesi Yat Limanı işletme belgesi kapsamında sağlanan diğer hizmetlerde çalışan personelin çalışmalarına ilişkin esasları düzenlemek, bu hizmetler arasında koordinasyonu sağlamak, uyum sağlamayanlarla, sakıncalı davranışları görülenleri hizmetten men’ini işletme sorumlusundan istemek,

 

i)       Bodrum Belediyesi Yat Limanı içinde, sahibi bilinmeyen ve geçerli bir sözleşmesi olmayan bir teknenin varlığının belirlenmesi halinde, bu teknenin güvenliği açısından gerektiğinde karaya alınmasını sağlamak ve sağlanan hizmetin bedelini tekne sahibinin belirlenmesinden sonra tahsil işlemlerini ikmal etmek, tekne sahibinin belirlenememesi halinde, teknenin biriken borçlarının tahsili amacıyla gerekli her türlü yasal işlemin Bodrum belediyesi Yat Limanı işletmesi tarafından yapılmasını temin için gerekli belgeleri tanzim etmek, dosyayı ikmal etmek,

 

j)       Bodrum Belediyesi Yat Limanı sahasının kirlenmemesi için her türlü tedbirleri almak, tekne sahibi ve çalışanlarından her türlü tedbirlerin alınmasını istemek , alınacak tedbirlere, kurallara uyulmasını talep etmek,

 

k)     Gerekli gördüğü durumlarda, bu yönetmelikte belirlenen yetkilerini kısmen ya da tamamen, şifahi ya da yazılı talimatlarla astlarına devretmek, devrettiği yetkilerin gereğinin yapılıp yapılmadığı denetlemek,

 

BÖLÜM XI

SORUMLULUKLAR VE SİGORTA

 

MADDE 73:   Tekne sahibi, kendisinin, teknesinin ve refakatçilerinin Türk karasularına girişi   ve/veya çıkışı, Türk karasularında seyri, Teknenin Bodrum Belediyesi Yat Limanı  Türkiye’den teknesinden başka bir vasıtayla ayrılması gibi konularla ilgili mevzuatı zamanında öğrenmek ve gereken tedbirleri almak zorundadır.

 

MADDE 74:   Tekne sahibi, Bodrum Belediyesi Yat Limanı işletmesinin, kendisine yardımcı olabilmesi       için; Tekne , tekne mürettebatı ve tekne müşterisiyle ilgili gerekli olacak bilgi ve mavi kart vs gibi  geçerli          belgeleri hazırlamak ve bu konuda Yat Limanı işletmesini zamanında ve yeterince bilgilendirmek zorundadır. Aksine davranış nedeniyle Tekne Sahibi’nin karşılaşacağı güçlüklerden Bodrum Belediyesi Yat Limanı işletmesi sorumlu tutulamaz.

 

                             MADDE 75:   Bodrum Belediyesi Yat Limanın ‘dan yararlanacak olan Teknenin limanda  bulunduğu/bulunacağı sürede geçerli ve                                                yeterli teminatlara sahip (full kasko ve

                              3.Şahıs Mali Mesuliyet) sigortasının bulunması zorunludur.

Tekne Sahibi, bu konuda gerekli tüm işlemleri yapmak ve sigorta poliçesinin bir örneğini Liman işletmesine ibraz etmekle yükümlüdür. Sigorta Poliçesi Örneği, bağlama yapılması esnasında liman işletme müdürlüğüne ibraz ve teslim edilecek, yapılacak sözleşmeye eklenecektir. Tam kapsamlı ve doğru değerler üzerinden yapılmış sigortası olmayan ya da daha önce yapılmış sigortanın süreleri dolduğu halde yenileme yapmamış olan Teknelerin mevcut bağlama sözleşmesi, ancak uygun bir 3.şahıs Mali Mesuliyet sigortası’nın varlığı halinde geçerliliğini sürdürecektir. Aksi takdirde, teknenin Bağlama Sözleşmesi otomatik olarak    iptal olacaktır. Bu gibi durumlarda, teknenin Bodrum Belediyesi Yat Limanından çıkarılması için (Teknenin karaya alınması dahil) bütün işlemler liman işletmesi tarafından yapılacak ve bu nedenle doğacak bütün giderler, tekne sahibine ait olacak ve tekne sahibinden tahsil edilecektir.

Ayrıca, 3.Şahıs mali mesuliyet sigortası ile karşılanamayan zarar-ziyandan tekne sahibi doğrudan ve tek başına sorumludur.

 

MADDE 76:  Tekne mürettebatı ve müşterilerinin Bodrum Belediyesi Yat Limanı işletmesine ve elemanlarına, limanda bulunan diğer tekne ve yetkililerine ve 3.şahıslara verecekleri her türlü zararın tazmininden tekne sahibi  tek başına, varsa ilgilileri ile birlikte  müştereken ve müteselsilen sorumludur.

 

                               MADDE 77:  Tekne Sahibi, kendi teknesinde bulunan eşyaların kaybından, çalınmasından,

hasara uğramasından ve kendi teknesindeki mürettebatı, misafir ve müşterilerinin uğrayacağı her türlü zarar-ziyan ve kazalardan bizzat sorumludur.

 

MADDE 78: Tekne Sahibi, mürettebatı ve müşterilerinin kendi teknelerine ve/veya başka teknelere,          Bodrum Belediyesi Yat Limanı işletmesine ait tesislere verdiği zarar-ziyan ve hasarlar, Bodrum Belediyesi Yat Limanı işletmesinin sorumluluğu haricindedir ve mali mesuliyet sigortası kapsamı dışındadır   

MADDE 79:   Yaşı nedeni ile sigorta kapsamı dışında bulunan teknelerde meydana gelebilecek her türlü hasar, zarar, ziyan vb. Liman Yönetimi hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bunlardan Tekne Sahibi tek başına sorumludur.

 

MADDE 80:  Bodrum Belediyesi Yat Limanı işletmesinin sağlamış olduğu Güvenlik Hizmeti, sadece caydırıcılık özelliği taşımaktadır. Güvenlik hizmetinin sadece bir önlem niteliği taşıması nedeniyle, Bodrum Belediyesi Yat Limanı;  yat limanında meydana gelebilecek, teknelerin ve/veya kayıtlı/kayıtsız envanterindeki malzemenin kısmen yada tamamen  kaybolmasından, hasar görmesinden ve tekne sahibinin, mürettebatının ve müşterilerinin yaralanması, ölümü ve terör olaylarından dolayı uğrayabileceği maddi ve manevi zarar, ziyandan ve hasardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

MADDE 81:   Yat limanında dışarıdan girecek kişilerden kaynaklanacak ve/veya adli vaka    niteliğindeki olaylardan (çalınma , yaralanma , ölüm , terör vs gibi )  doğacak maddi        ve manevi zararlar , hasar ve ziyanlar ile sel , su baskını ,fırtınamsı rüzgar , fırtına, hortum ,deprem yıldırım gibi olağanüstü doğal şartlar sonucu teknelerde ve kişilerde meydana gelecek zarar, ziyan ve hasarlardan hiçbir şekilde yat limanı yönetimi  sorumlu değildir.

 

                               MADDE 82:  Tekne sahibi , tekne mürettebatı ve /veya tekne sahibi tarafından yetkilendirmiş şahısların yat limanında tamir, bakım ,imalat                                    işlerini yaparken  doğabilecek her türlü  zararlar yat limanının mali mesuliyet sigortası kapsamı dışındadır .

 

MADDE 83:  Yat limanı yönetimi ek hizmet olarak verdiği internet ve data bağlantılarının   yasa dışı amaçlar için kullanılması yasaktır. Aksi durumda tüm hukuki ve cezai sorumluluk tekne sahibine aittir.

 

BÖLÜM XII

GENEL HÜKÜMLER

 

MADDE 84:  Tekne sahibi bu yönetmelikte belirtilsin veya belirtilmesin yat limanı yönetimi koyduğu Tüm kurallarına yat limanı yönetimi yetkili kılınan şahısların tüm kararlarına , yat limanı yönetimi uygun göreceği zamanlara koyacağı ve/veya tadil edeceği genel ve özel tüm kurallara uymakla yükümlüdür.

 

MADDE 85:   Yat limanı yönetimi kendisine bu yönetmelik kapsamında tanınan  tek taraflı fesih yetkisi     dahil haklarını kullanmaması veya kısmen kullanması veya kullanmakta gecikmesi ya da yat işletmesinin tekne sahibinden bu yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerinden her      hangi birine uymasını talep etmemesi ve/veya geç talep etmesi yat limanı yönetimi bu      haklarından ve yetkilerinden feragat ettiği, bunları daha sonra kullanmayacağı ve zımnen vazgeçtiği anlamına gelmez. 

 

MADDE 86: İş bu Yönetmelik Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olup, ihtilaf halinde Bodrum/Muğla Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

MADDE 87: Yat limanı bağlama sözleşmesinin ayrılmaz bir parç