Müşteri Aydınlatma Metni

Bodrum Belediye A.Ş

Müşteri Aydınlatma Metni

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

Bodrum Belediyesi Gıda Enerji Eğitim Turizm İnş. Gıda Enerji San. Ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

Kişisel verilerinizi, Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için işliyoruz. Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ELDE EDİLİŞ ŞEKLİ

 

Sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi yoluyla topluyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ, İŞLEME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLER

 

Ad, soyadı, TCKN, adres, telefon, e-posta adresi ve KEP adresinden oluşan kişisel verilerinizi etkinlik yönetimi çerçevesinde sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve otopark işletmesi çerçevesinde aboneliklerin yürütülmesi amaçlarıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak işliyoruz.

 

Ad, soyadı, TCKN, tekne ruhsatı, adres, telefon, e-posta adresi ve KEP adresinden oluşan kişisel verilerinizi liman işletmesi çerçevesinde sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak işliyoruz.

 

Ad, soyadı, adres, telefon, e-posta ve KEP adresinden oluşan kişisel verilerinizi talep ve şikayetlerin yanıtlanması ve müşteri memnuniyetinin ölçülmesi amaçlarıyla ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işliyoruz.

 

Ad, soyadı, TCKN, adres, telefon, e-posta ve KEP adresinden oluşan kişisel verilerinizi otopark işletmesi çerçevesinde iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla özel statülü vatandaşların kaydı için ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve bir sözleşmenin kurulması için sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak işliyoruz.

 

Ad, soyadı, TCKN, adres, telefon, e-posta, imza sirküleri ve ödeme dekontu verilerinizi finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işliyoruz.

 

Ad, soyadı ve fotoğraftan oluşan kişisel verilerinizi tanıtım ve pazarlama amaçlarıyla sosyal medya platformlarımızda paylaşmadan önce açık rızanızı talep ediyoruz.

 

İnternet erişimlerine ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınır; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya Şirket içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİ VE YURT DIŞINA AKTARILMASI

 

Kişisel verileriniz, verilerinizin kaybını önleyebilmemiz amacıyla yurt içinde yer alan bulut sunucularında yedeklenmektedir.

 

Kişisel verileriniz, e-posta hizmeti olarak Microsoft Outlook sistemlerini kullanıyor olmamız nedeniyle Microsoft’un güvenli sunucularına aktarılmaktadır.

 

Kişisel verilerinizi yasal zorunluluklarımızı ve tahsilat, ödeme, fatura kesilmesi vb. muhasebe işlemlerini yerine getirmek amacıyla bankalar ile paylaşıyoruz.

Şirket sosyal medya hesaplarının yönetimi sürecinde paylaşılan verileri yurt dışındaki sosyal medya şirketlerine aktarıyoruz.

 

Kişisel verilerinizi, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Vergi Daireleri gibi kamu tüzel kişilerinin yanı sıra danışmanlık aldığımız hukuk büroları ve avukatlar ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar kişisel verinizi paylaşıyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;

  • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
  • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,

haklarına sahipsiniz.

 

Kişisel verilerinizin Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilirsiniz. Talebinizi alarak somut duruma göre en uygun imha yönetimini seçeceğiz, bu konuda bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu isterseniz Şirket internet sitesinde bulunan başvuru formunu yazdırıp, doldurarak posta yoluyla veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önceden bildirmiş olduğunuz ve sistemimize kaydedilmiş olan e-posta adresini kullanarak aşağıda yer alan e-posta adresimize iletmeniz suretiyle gerçekleştirebilirsiniz.

 

Hatırlatmak isteriz ki, Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. Örneğin Şirket’te kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirket’te kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Bodrum Belediyesi Gıda Enerji Eğitim Turizm İnş. Gıda Enerji San. Ve Ticaret A.Ş.

Mersis No: 0178157432300001

Adres: Çarşı Mahallesi Çarşı Sokak No.2/34 Bodrum/Muğla

Telefon: 0252 313 83 83 – 33 73

Paylaş: