Tedarikçi Çalışanı Aydınlatma Metni

Bodrum Belediye A.Ş

Tedarikçi Çalışanı Aydınlatma Metni

TEDARİKÇİ YETKİLİSİ AYDINLATMA METNİ

 

Bodrum Belediyesi Gıda Enerji Eğitim Turizm İnş. Gıda Enerji San. Ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

Kişisel verilerinizi, Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için işliyoruz. Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ELDE EDİLİŞ ŞEKLİ

 

Sizden ve/veya bağlı olduğunuz kurumdan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin ve/veya bağlı olduğunuz kurum tarafından bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi yoluyla üzerinden topluyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ, İŞLEME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLER

 

Ad, soyadı, kimlik bilgileri, adres, telefon, e-posta, mesleki deneyim (diploma, kurs, mesleki eğitim, sertifika bilgileri) verilerinizi tesislerimizde gerçekleştireceğiniz çalışmaların mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla, sözleşmenin ifası için gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işliyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİ VE YURT DIŞINA AKTARILMASI

 

Kişisel verilerinizi, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Vergi Daireleri gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşıyoruz. Danışmanlık aldığımız hukuk büroları ve avukatlar ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar kişisel verinizi paylaşıyoruz.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;

  • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
  • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,

haklarına sahipsiniz.

 

Kişisel verilerinizin Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilirsiniz. Talebinizi alarak somut duruma göre en uygun imha yönetimini seçeceğiz, bu konuda bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu isterseniz Şirket internet sitesinde bulunan başvuru formunu yazdırıp, doldurarak posta yoluyla veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önceden bildirmiş olduğunuz ve sistemimize kaydedilmiş olan e-posta adresini kullanarak aşağıda yer alan e-posta adresimize iletmeniz suretiyle gerçekleştirebilirsiniz.

 

Hatırlatmak isteriz ki, Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. Örneğin Şirket’te kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirket’te kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Bodrum Belediyesi Gıda Enerji Eğitim Turizm İnş. Gıda Enerji San. Ve Ticaret A.Ş.

Mersis No: 0178157432300001

Adres: Çarşı Mahallesi Çarşı Sokak No.2/34 Bodrum/Muğla

Telefon: 0252 313 83 83 – 33 73

Paylaş: